Ianoş A. Boala de reflux gastroesofagian la copiii cu astm bronşic: interacţiuni, factori de risc, aspecte clinico-evolutive. Диссертация д.м.н., 14.00.09 - педиатрия. ГУМиФ им. Николая Тестемицяну, Кишинев, 2013.

Популярно о болезнях ЖКТ Лекарства при болезнях ЖКТ Если лечение не помогает Адреса клиник

Авторы: Ianoș A.


Открыть диссертацию в новом окне (фомрат pdf - 5,67 МБ)

Ianoş A.

Boala de reflux gastroesofagian la copiii cu astm bronşic: interacţiuni, factori de risc, aspecte clinico-evolutive

14.00.09 – Pediatrie

Teză de doctor în medicină

CHIŞINĂU, 2013

Adnotare

Adam Ianoş. "Boala de reflux gastroesofagian la copiii cu astm bronşic: interacţiuni, factori de risc, aspecte clinico-evolutive". Teză de doctor în medicină, Chişinău, 2013.

Structura tezei: introducere, 4 capitole, concluzii generale, recomandări practice, indice bibliografic - 208 titluri, 123 pagini text de bază, 28 tabele, 45 figuri, 11 anexe. Rezultatele obţinute sunt publicate în 17 lucrări ştiinţifice.
Cuvinte-cheie: boală de reflux gastroesofagian, astm bronşic, factori de risc, calitatea vieţii, studiu clinic randomizat.

Domeniul de studiu: pediatrie.

Scopul studiului: Evaluarea conexiunii clinico-patogenice dintre boala de reflux gastroesofagian (BRGE) şi astmul bronşic la copii în vederea optimizării managementului terapeutic.

Obiectivele tezei: Aprecierea impactului patern al factorilor de risc la copiii cu BRGE asociată astmului bronşic; studiul variabilităţii manifestărilor digestive şi extradigestive la copiii cu BRGE asociată astmului bronşic; evaluarea particularităţilor explorative endoscopice, pH-metrice şi morfologice ale segmentului esofagogastric la copiii cu BRGE comorbidă astmului bronşic; aprecierea indicilor funcţionali respiratori şi imunologici la copiii cu astm bronşic asociat BRGE, elucidarea rolului BRGE în persistenţa sindromului bronhoobstructiv; studiul eficacităţii medicaţiei antisecretorii în tratamentul complex al BRGE comorbidă astmului bronşic în vederea optimizării managementului terapeutic.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică: determinarea rolului factorilor de risc predispozanţi şi favorizanţi în geneza BRGE la copiii cu astm bronşic; evaluarea eficienţei terapiei cu inhibitorii pompei de protoni la copiii cu astm bronşic comorbid BRGE în ameliorarea parametrilor clinico-funcţionali şi îmbunătăţirea calităţii vieţii pacienților (chestionarul PAQLQ).

Problema ştiinţifică importantă soluţionată din domeniul respectiv. Studiul a elucidat mecanismele clinico-patogenice complexe de interacțiune a BRGE cu astmul bronșic la copii. Au fost identificați factorii de risc biologici și sociali care contribuie la realizarea fenotipică a BRGE la copiii cu astm bronșic. S-a demonstrat rolul refluxului gastroesofagian alcalin ca factor declanșator și amplificator al sindromului bronhoobstructiv la copiii cu astm bronșic. Rezultatele obținute fac posibilă individualizarea măsurilor de profilaxie primară și secundară a BRGE, facilitează diagnosticul precoce și contribuie la optimizarea managementului terapeutic în aceste comorbidități.

Semnificaţia teoretică. Studiul reprezintă un suport ştiinţific important pentru elucidarea interacţiunii complexe a refluxului gastroesofagian cu astmul bronşic la copii.

Valoarea aplicativă a lucrării. Rezultatele cercetării se vor utiliza în planificarea măsurilor de profilaxie eficientă, optimizarea diagnosticului, conduitei clinice şi a managementului terapeutic oportun al BRGE comorbide astmului bronşic.
Rezultatele cercetării au fost implementate în activitatea specialiștilor în cadrul secțiilor de alergologie, gastrologie, pulmonologie ale IMSP Institutul Mamei și Copilului și oferă un suport metodologic în procesul de diagnostic și tratament al acestor comorbidități.

Резюме

Адам Янош "Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь у детей с бронхиальной астмой: взаимодействия, факторы риска, клинические и эволюционные аспекты". Диссертация кандидата медицинских наук, Кишинев, 2013.

Структура работы: введение, 4 главы, общие выводы, практические рекомендации, библиография – 208 наименований, 123 страницы основного текста, 28 таблица, 45 рисунков, 11 приложений. Полученные результаты опубликованы в 17 научных работах.

Ключевые слова: гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, бронхиальная астма, факторы риска, качество жизни, клиническое рандомизированное исследование.

Область исследования: педиатрия.

Цель исследования: Изучить клинико-патогенетические взаимодействия гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ) и бронхиальной астмы у детей с целью оптимизации лечебного менеджмента.

Задачи исследования: Определение факторов риска развития гастроэзофагеальной рефлюксной болезни у детей с бронхиальной астмой; изучение пищеводных и внепищеводных проявлений у детей с ГЭРБ асоциированной с бронхиальной астмой; определение особенностей эндоскопического, pH-метрического и морфологического исследования области пищевода и желудка в диагностике ГЭРБ асоциированной с бронхиальной астмой; определение показателей функции внешнего дыхания и иммунологического статуса детей с бронхиальной астмой асоциированной с ГЭРБ, определение роли гастроэзофагеального рефлюкса в персистенции бронхообструктивного синдрома; изучение эффективности антисекреторной терапии в комплексном лечении ГЭРБ сопутствующей бронхиальной астме с целью оптимизации лечебного менеджмента.

Новизна и оригинальность иследования: изучена роль факторов риска предрасполагающих и способствующих развитию ГЭРБ у детей страдающих бронхиальной астмой; определена эффективность терапии ингибиторами протонной помпы в улучшении клинико-функциональных параметров и качества жизни детей страдающих ГЭРБ асоциированной с бронхиальной астмой по результатам опросника PAQLQ. Научная проблема, решенная в данной области: в результате иследования были выявлены комплексные клинико-патогенетические механизмы взаимодействия ГЭРБ и бронхиальной астмы у детей. Были определены биологические и социальные факторы риска в развитии фенотипа гастроэзофагеальной рефлюксной болезни у детей с бронхиальной астмой. Исследование показало роль щелочного гастроэзофагеального рефлюкса в развитии и усилении бронхообструктивного синдрома у детей страдающих бронхиальной астмой. Результаты исследования позволяют индивидуализировать меры первичной и вторичной профилактики ГЭРБ, повышают раннее диагностирование заболевания и способствуют оптимизации лечебного менеджмента при ГЭРБ ассоциированной с бронхиальной астмой.

Теоретическое значение. Исследование представляет собой значительное научное обоснование для комплексного определения взаимодействия гастроэзофагеального рефлюкса и бронхиальной астмы у детей.

Практическое значение работы. Результаты исследования способствуют разработке мер эффективной профилактики, оптимизации диагностики, клинического ведения и лечебного менеджмента ГЭРБ асоциированной с бронхиальной астмой.

Результаты исследования. Результаты исследования были внедрены в повседневную деятельность специалистов аллергологического, гастрологического, пульмонологического отделений ПМСУ Институт Матери и Ребенка и предоставляют методологическую поддержку в процессе диагностирования и лечения ГЭРБ асоциированной с бронхиальной астмой.

Summary

Adam Ianos. "Gastroesophageal reflux disease in children with asthma: interrelationships, risk factors, clinical manifestations and evolution aspects". PhD thesis in medicine, Chisinau, 2013.

The thesis includes introduction, four chapters, general conclusions, recommendations, bibliography with 208 references, 123 pages of the basic text, 28 tables, 45 figures and 11 annexes. The results of the research are presented in 17 scientific publications.

Keywords: gastroesophageal reflux disease, bronchial asthma, risk factors, quality of life, randomized clinical trial.

Research area: pediatrics.

Aim of the study: to evaluate clinical and pathogenetic interrelationships between the gastroesophageal reflux disease (GERD) and childhood asthma in order to optimize therapeutic management and clinical care of patients.

Objectives: to assess the pattern and impact of risk factors in children with gastroesophageal reflux disease associated with asthma; to study the variability of digestive and extra-digestive manifestations in children with GERD associated with asthma; to evaluate particular features of the endoscopic, pH metric and morphologic examinations of the esophagogastric area in children with GERD associated with asthma; to assess functional respiratory and immunological indices in children with asthma associated with GERD; to evaluate the role of the gastroesophageal reflux disease in the persistence of bronchial hyperresponsiveness; to study the efficacy of the antisecretory medication for the complex treatment of GERD associated with asthma in children in order to optimize therapeutic management and clinical care of patients.

Novelty and scientific originality: to estimate the role of predisposing risk factors for GERD development in children with asthma; to evaluate the effectiveness of the antisecretory medication (proton-pump inhibitors, PPIs) for treatment of children with GERD associated with asthma assessed by clinical symptomatology and the Paediatric Asthma Quality of Life Questionnaire (PAQLQ).
Scientific problem solved in the respective field. The study revealed clinical and pathogenetic interrelationships between GERD and childhood asthma. Biological and social risk factors in children with gastroesophageal reflux disease associated with asthma were identified. The study results demonstrated the role of the gastroesophageal reflux in triggering and enhancing of bronchial hyperresponsiveness in children with asthma. The study results allow to individualize measures of primary and secondary prevention of GERD, increase the probability of an early diagnosis of the disease and contribute to an optimization of the therapeutic management in GERD-associated asthma.

The theoretical significance of the study. The study results represent a scientific background in understanding and evaluation of complex interrelashionships between gastroesophageal reflux disease and bronchial asthma in children.

Applicative value of the study. The research contributed to the development of effective preventive measures aimed to improve the diagnosis, clinical care and appropriate therapeutic management of GERD associated with asthma in children.

Scientific results are implemented in the activity of pediatric allergists, pulmonologists and gastroenterologists from the Institute for Maternal and Child Healthcare and provide a methodological support for the comprehensive diagnostic assessment and management of children with asthma associated with GERD.


Назад в раздел
Популярно о болезнях ЖКТ читайте в разделе "Пациентам"
Адреса клиник
Видео. Плейлисты: "Для врачей", "Для врачей-педиатров",
"Для студентов медВУЗов", "Популярная гастроэнтерология" и др.

Яндекс.Метрика

Логотип Исток-Системы

Информация на сайте www.GastroScan.ru предназначена для образовательных и научных целей. Условия использования.