Bortă E. Statutul acid al stomacului în malrotaţie duodenală asociată cu duodenostază / USMF „Nicolae Testemiţanu". Anale Ştiinţifice. Vol. 4: Probleme clinico-chirurgicale. Ch.: USMF, 2009, p. 124-127.

Популярно о болезнях ЖКТ Лекарства при болезнях ЖКТ Если лечение не помогает Адреса клиник

Авторы: Bortă E.


Statutul acid al stomacului în malrotaţie duodenală asociată cu duodenostază

Eduard Bortă
Laboratorul de cercetări ştiinţifice „Chirurgie reconstructivă a tractului digestiv"
Clinica Chirurgie Nr. 2

Acidity status of stomach in duodenal malrotation combined with duodenostasis

Summary

Гастроскан - ГЭМThe problem of gastro-duodenal ulcer diagnosis remain actual in developed countries having an incidence of 2 to 10% of the population (M.I. Cuzin, 1990; Casumian S., 1997). Contemporary pharmacotherapy noted impressive success in treating these patients, but in 3% of cases of ulcer disease modern treatment with H2-blockers and proton pump inhibitors is ineffective. In a series of patients with ulcer disease, intraoperatively duodenum was marked with increased diameter, shape and atypical localization.

Study of gastric secretion is a method that will support the surgeon for proper appreciation of stomach acidity, duodeno-gastric reflux, and for correct selection and individual pharmacotherapy, timely surgical intervention and monitoring efficacy of treatment applied. The main purpose of this study was assessment of diurnal change of pH level in the gastric body, antrum and cardia for the first time using the "Gastroscan - ГЭМ".

Rezumat

Problema diagnosticului maladiei ulceroase gastroduodenale rămîne actuală avînd în ţările dezvoltate o incidenţă de 2 -10% din populaţie (Cuzin M.I., 1990; Casumian S., 1997). Farmacoterapia contemporană a remarcat succese impresionate în tratamentul acestor bolnavi, darî n 3% cazuri de boală ulceroasă tratamentul modern cu H2-blocatori şi inhibitori ai pompei protonice este neefectiv. La o serie de bolnavi ulceroşi, intraoperator, a fost marcat duoden cu diametru mărit, formă şi sediu atipice.

Studierea secreţiei gastrice este o metodă care vine în sprijinul cirurgului pentru aprecierea corectă a acidităţii stomacului, refluxului duodeno-gastral, cît şi pentru selectarea corectă şi individuală a farmacoterapiei, a intervenţiei chirurgicale oportune şi monitorizarea eficacităţii tratamentului aplicat.

Scopul principal al acestui studiu a fost aprecierea modificării diurne a nivelului pH-ului gastric la nivelul de corp, antrum şi cardie utilizînd pentru prima dată aparatul „Гастроскан - ГЭМ".

Întroducere

Duodenostaza este una din patologiile de fond a zonei duodenopancreatobiliare, s-au survine ca o complicaţie destul de frecventă a dereglărilor patologice a acestei zone. Ultimii ani sa demonstrat faptul că cauza sindromului algic al pacienţilor gastroenterologi, asociate cu modificări dispeptice sunt urmarea dereglărilor activităţii motorice a duodenului (Токарев А.В. 1990; Thompson H 1974; Harburg F. 1979).

Analizând studiile fiziologilor moderni duodenul este coordonatorul sistemului hepato -biliar. In literatura de specialitate duodenostaza e descrisă ca ocluzie duodenală cronică, megaduodenum, ocluzie duodenală ideopatică (Stupin V.A. 1990; Rata A. 1961; Bradley E.L. 1981) reprezentînd încetinirea funcâiei de evacuare a duodenului şi pînă în prezent prezintă o temă de discuţii pentru gastroenterologi.

In lipsa cauzelor organice extra- şi intrinsece, patologiilor neuro-musculare, care ar putea instala duodenostaza, drept cauză a patologiei duodenale se apreciază, factorul congenital -malrotaţia duodenală.

Anomaliile de formă ale duodenului şi amplasarea atipică a flexurii duodeno-jejunale este o problemă interdisciplinară ce atrage atenţia mai multor specialişti chirurgi, gastroenterologi, radiologi şi morfopatologi.

Se numeşte malrotaţie duodenală, vananta de formă, poziţie şi fixare a duodenului, produsă în urma dereglănlor de rotaţie, genetic definită, a intestinului pnmitiv, pe parcursul ontogenezei, ce conduce la detenorarea funcţiei normale a duodenului cu organele anatomic şi funcţional aderente lui.

Malrotaţia duodenală asociată cu duodenostază reprezintă о temă actuală fund determinată de о morbiditate în creştere preponderent în rândul persoanelor tinere, plasate activ în câmpul muncn şi care reprezintă ulcere duodenale refractare la farmacoterapia modernă. Incidenţa malrotaşiei întestinale este apreciată de un caz la 500 - 2000 noi născuţi vn. Aproximativ 60% din cazun sunt depistate în prima lună de viaţă, 20% revin penoadei de la о lună la un an, în rest malrotaţnle sunt diagnosticate în special pînă la 5 ani şi doar pînă la 1% revine întregn penuoade de viaţă umană, ocazional sau în complicaţn acute. Ambele sexe sunt supuse anomaliei, se apreciază о prevalenţă a sexului masculin în vîrsta studiată (1-5 ani) cu raport 2:1. malrotaţnle întestinale sunt prezente la majontatea copnlor cu gastroschisis, omphalocele, hernn diafragmale congemtale. La 50% din copin cu atrezie duodenală şi 33% cu atrezia intestinului subţire, de asemenea, se apreciază malrotaţia duodenală. Ultima este frecvent asociată cu boala Hirschprung, refluxul duodeno-gastral şi gastro-esofagian, malformaţn anorectale, vicn cardiace, anomaln ale căilor biliare şi ale pancreasului (Hotineanu V., Chirurgie curs selectiv 2008).

Utilizarea FEGDS în investigarea pacienţilor tematici a determinat prezenţa refluxului de bilă în stomac în 100% cazun - fapt ce ne-a împus un studiu mai profund în stabilirea mvelului pH-ului gastric timp de 24 ore la bolnavn cu duodenostază.

Material şi metodă

Au fost analizate retrospectiv foile de observaţie climcă a pacienţilor tematici spitalizaţi în climca Nr.2 chirurgie SCR. în studiu au fost încluşi bolnavn cu difente patologn al zonei hepatobilioduodenopancreatice, la care sa diagnosticat malrotaţie duodenală asociată cu duodenostază.

La rînd cu metodele de rutină: FEGDS, Rhoentghenoscopia stomacului şi duodenului, duodenografia, în climca Nr2 chirurgie pentru pnma dată s-a efectuat aprecierea secreţiei gastnce timp de 24 ore cu aparatul „Гастроскан - ГЭМ".

Această metodă este utilizată ultimn am tot mai frecvent cu scopul apreciern secreţiei gastnce şi a mvelului pH-ului stomacal. înregistrează mvelul pH-ului gastric timp de 24 ore se efectuiază pnn intermediul unei sonde plasate la mvelul antrumului, corpului şi cardiei. Metoda este bine suportată de bolnavi având următoarele indicaţii:

 • Boala ulceroasă a stomacului şi duodenului.
 • Reflux duodeno-gastral.
 • Reflux gastro-esofagian.
 • Sindromul Zollingher-Ellison.
 • Difente forme de gastnte cromce.
 • Aprecierea eficacităţn medicamentelor administrate şi selectarea individual a schemelor de tratament.

Necătând la avantajul acestei metode şi posibilităţile enorme în studiul secreţiei gastnce diurne avem şi careva contraindicaţn, care sunt clasate în două grupe:

A. Generate:

 • întervenţn chirurgicale recente în regiunea supenoară a tractului gastrointestinal.
 • tumon esofagiene.
 • prezenţa dilatănlor vancoase a esofagului

B. Contraindicaţn pentru întroducerea pH - sondei:

 • hemoragn gastnce (timp de 10 zile).
 • anevnzme de aortă.
 • combustii, diverticoli şi stnctun esofagiene.
 • traume maxilo - faciale grave.
 • stnctun nazo - fanngiene.
 • forme grave de coagulopatn.

Rezultatele obţinute în urma efectuăni acestei învestigaţn sunt prelucrate automat pnn metoda algonmelor lui Fune ca mai apoi să fie vizualizate la monitor sub formă de grafice şi tabele.

рН - gramă în limitele normei; pe prima curbă se vizualizează nivelul pH-lui antral, care-n 87% din timp a fost în limitele 5 - 6, pe curba a doua este reprerzentat nivelul pH-ului regiunii corpului gastric cu valoarea normală 1,6 - 2,0 majoritatea timpului investigaţiei, şi curba numărul trei cu oscilaţiile normale a pH-lui cardiei.

Rezultate

În studiu au fost incluşi 70 pacienţi cu diverse patologii al zonei hepatobilioduodenopancreatică, dar la care în timpul efectuării duodenografiei s-a depistat maltotaţie duodenală asociată cu duodenostază. Tot lotul de bolnavi a fost investigat endoscopic, unde la FEGDS în 100% cazuri a fost stabilit refluxul duodenogastral.

Pentru efectuarea analizei secreţiei gastrice au fost supuşi pH-metriei timp de 24 ore 38 pacienţi, care au fost după vîrstă repartizaţi în felul următor:

Vîrsta (ani)

15 - 25

26 - 40

41 - 60

Bărbaţi

4 (10,8%)

14 (36,9%)

11 (28,7%)

Femei

0

7 (18,5%)

2 (5,4%)

Din tot lotul de pacienţi investigaţi au fost 21 bolnavi ulceroşi (16 cu ulcer duodenal şi 5 cu ulcer gastric), 11 pacienţi cu coledocolitiază şi 6 pacienţi cu colecistită cronică calculoasă. În urma sintezei rezultatelor obţinute am determinat următorul tablou:

 • Stomac hiperacid (pH < 1,4) în 3 (7,89 %) cazuri
 • Stomac normoacid - (pH 1,4 - 1,9) în 1 (2,63%) cazuri
 • În restul cazurilor 35 (89,5%) a fost apreciat stomac hipoacid pH - 2,0 - 6,8
 • la toţi pacienţii au fost apreciate perioade de alcalinizare a stomacului în urma refluxului duodenogastric.

Analiza detaliată a pH-gramei a determinat prezenţa refluxului biliar duodenogastral cu durata de peste 2 minute în 27 cazuri (71%), şi reflux cu durata pînă la 2 min în toate 38 cazuri.

pH-grama cu &#238;nregistrarea refluxului duodenogastral

pH-grama cu înregistrarea refluxului duodenogastral

La 7 pacienţi (18,4%) a fost depistat reflux de bilă în stomac cu afectarea consecutivă a pH-ului tuturor segmentelor gastrice.

În studiul efectuat nu am avut ca scop determinarea tacticii de tratament şi aprecierea metodei chirurgicale, dar aprecierea nivelului indicelui pH-ului gastric cu înregistrarea refluxului de bilă în stomac.

Concluzii

 • evoluţia cronică a malrotaţiei duodenale asociată cu duodenostază conduce la dereglări a nivelului pH-ului duodenal.
 • în toate cazurile de duodenostază se semnalează prezenţa refluxului de bilă în stomac de diferită durată.
 • Refluxul duodenogastral îşi are impactul asupra tuturor compartimentelor gastrice.

Bibliografie

1. Витебский Я.Д. Хронические нарушения дуоденальной проходимости и язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки// Челябинск: Южно-Уральск. кн.изд.во.1976. 190с.

2. Выржиковская К.Я. Рентгенодиагностика заболеваний двенадцатиперстной кишки. М. Медицина. 1963 - 252 с.

3. ANGELESCU N. Megaduodenul secundar în Tratat de Patologie Chirurgicală, Bucureşti 2001.

4. BASLEY V. BRAUN R. Arteriomezenteric obstruction of duodenum. Ann. Surg.- 1954.

5. HIGGINS C.C. Chronic duodenal ileus with report of 56 cases. Arch Surg 1926.

6. PRIPA V. Posibilităţile radiodiagnosticului modern al malrotaţiei duodenale şi consecinţele acesteia - 2007.

7. HOTINEANU V.T. Megacoledocul secundar. „Arta Medica", 2003 Nr.1.

8. HOTINEANU V.T., GOREA D.V. „Malrotaţia duodenală - factor etiopatogenetic al ulcerelor simptomatice duodenale". Congresul XXIII internaţional al chirurgilor din România, Oradea 2006.

9. HOTINEANU V., Chirurgie curs selectiv 2008.


Descrierea CIP a Camerei Naţionale a Cărţii
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu". Anale
Ştiinţifice = Scientific Annals: Zilele Univ. „Nicolae Testemiţanu", 21-23 oct. 2009,
Ed. a 10-a: [în 5 vol.]/ Univ. de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu"; col. red.:
Ion Ababii (red.- şef), Viorel Prisacari, Victor Popescu [et al.]. - Ch.: USMF, 2009
(CEP „Medicina").- ISSN 1857-1719.- ISBN 978-9975-918-81-7.
Vol. 4: Probleme clinico-chirurgicale = Clinico-surgical problems.- 2009. -
p.- Texte: Ib. rom., rusă.- Rez.: Ib. engl. - Bibliogr. la sfârşitul art.- ex. -
ISBN 978-9975-915-89-2.
616/617:378.661(478)(082)=135.1=111
U 56

National Book Chamber CIP Description
Nicolae Testemitanu State University of Medicine and Pharmacy. Scientific Annals: , 21-23
oct. 2009, 10 th Ed. [ in 5 vol.] / Ion Ababii (chief editor), Viorel Prisacari, Victor Popescu [et al.].
- Ch.: SUMPh, 2009 ("Medicina" Publishers).- ISSN 1857-1719.- ISBN 978-9975-918-81-7
Vol. 4: Clinico-surgical problems.-2009- p.-: Texts: Ib. Romanian, Russian lang-s.-
Bibliography at the end of art.- ISBN 978-9975-915-89-2. c.
616/617:378.661(478)(082)=135.1=111
U 56Назад в раздел
Популярно о болезнях ЖКТ читайте в разделе "Пациентам"
Адреса клиник
Видео. Плейлисты: "Для врачей", "Для врачей-педиатров",
"Для студентов медВУЗов", "Популярная гастроэнтерология" и др.

Яндекс.Метрика

Логотип Исток-Системы

Информация на сайте www.GastroScan.ru предназначена для образовательных и научных целей. Условия использования.